Girona

Fundació de Ferrocarrils Espanyols

A Espanya, hi ha més de 2.000 quilòmetres d'infraestructures ferroviàries en desús que han estat recuperats com a itineraris cicloturistes i senderistes en el marc del Programa Vies Verdes, coordinat per la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols

La Fundació dels Ferrocarrils Espanyols creada el 1985 és una Fundació del Sector Públic Estatal amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar que es regeix per la Llei 50/2002 de 26 de desembre, de fundacions. Té com a objectiu promoure els aspectes relacionats amb el ferrocarril mitjançant activitats culturals, cursos, museus, edicions, estudis, arxiu i biblioteca, etc. Una de les seves accions concretes la realitza la Gerència de Vies Verdes i Medi Ambient, que coordina i promou el desenvolupament a nivell nacional del Programa Vies Verdes des de 1993, per encàrrec conjunt del llavors Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, Renfe i Feve , creadors d'aquest Programa.

Més info: https://www.viasverdes.com/

las-vias-verdes-3

Consorci de les Vies Verdes de Girona

El Consorci de les Vies Verdes de Girona és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local, creada el 2003 i integrada per la Diputació de Girona i els municipis i consells comarcals assenyalats als estatuts. Gestiona les diferents rutes que componen les vies verdes de Girona. Els seus objectius principals són el manteniment i la millora d'infrastructura, la promoció del seu ús i l'ampliació de la xarxa. Des de la primavera del 2013, també gestiona la ruta Pirinexus, 353 km ciclables que uneixen Girona amb el sud de França.

S'entén per vies verdes: “Vies de comunicació autònomes reservades per als desplaçaments no motoritzats, realitzats en un marc de desenvolupament integrat que, valorant el medi ambient i la qualitat de vida i respectant condicions suficients d'amplada, pendent i qualitat del ferm, garanteixen una utilització en convivència i seguretat a tots els usuaris, amb qualsevol capacitat física”. En aquest sentit, la utilització dels camins de servei a canals i de les vies de ferrocarril abandonades constitueixen un element privilegiat per al desenvolupament de les vies verdes.”
(Declaració de Lille – 12 de setembre del 2000)

Més info: https://www.viesverdes.cat

vv